Ga direct naar inhoud

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. Definities
1. Opdrachtnemer: De Ridder Public Relations
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer offerte heeft gevraagd of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten of de levering van zaken.
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zoals deze onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is of wordt gesloten

ARTIKEL 2. Toepassing en geldigheid van deze algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

ARTIKEL 3. Offertes, aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend. Het uitbrengen daarvan verplicht opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door opdrachtnemer. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen acht dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
2. Opdrachtnemer behoudt zich het auteursrecht voor, op de bij de aanbiedingen of bij andere gelegenheden, zoals het in artikel 8 bedoelde voorwerk, verstrekte teksten, strategische concepten, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, ontwerpen en berekeningen. Deze blijven eigendom van opdrachtnemer en mogen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer door de opdrachtgever niet worden gekopieerd c.q. aan derden worden getoond of ter hand gesteld of op andere wijze worden gebruikt. Op verzoek van opdrachtnemer dienen deze onverwijld aan opdrachtnemer te worden teruggezonden.

ARTIKEL 4. Overeenkomst
1. Behoudens voor zover de overeenkomst tevens de levering van zaken omvat, is de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht.

ARTIKEL 5. Algemene verplichtingen van partijen
1. Opdrachtnemer verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De overeenkomst met de opdrachtgever is een inspanningsverbintenis.
2. Beide partijen zullen meewerken aan overeengekomen procedures en stellen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking. Voorwerpen, materialen of gegevens, die opdrachtnemer voor, door of namens opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld worden gehouden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
3. Partijen zullen zich ten opzichte van elkaar zorgvuldig gedragen en elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.
4. Opdrachtnemer verplicht zich al hetgeen het bureau bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of waarvan het bureau geacht kan worden het vertrouwelijke karakter te onderkennen, geheim te houden. Behoudens indien zulks noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke plicht, mag opdrachtnemer alleen met toestemming van de opdrachtgever die geheimhouding doorbreken.
5. Indien opdrachtnemer de werkzaamheden niet naar de wens van opdrachtgever uitvoert, kan de laatste opdrachtnemer in overweging geven die werkzaamheden op een andere wijze uit te voeren. Indien opdrachtnemer niet bereid is aan dit verzoek te voldoen - hetgeen opdrachtnemer vrijstaat -, is opdrachtgever bevoegd de opdracht op te zeggen. Het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden is op deze opzegging van toepassing.

ARTIKEL 6. Duur en beëindiging
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. Een voor onbepaalde tijd aangegane overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de in de overeenkomst geregelde opzegtermijn, of bij gebreke daarvan, met inachtneming van een termijn van drie maanden.
2. Een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd of voor de tijd noodzakelijk voor de voltooiing van de opdracht, kan, behoudens indien in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, tussentijds door een der partijen uitsluitend schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
3. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst in de zin van het voorgaande lid van dit artikel door opdrachtgever is de laatste aan opdrachtnemer gedurende de opzegtermijn een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is tenminste gelijk aan het gemiddelde van het honorarium zoals dit door opdrachtnemer is gedeclareerd over de aan de opzegtermijn voorafgaande twaalf maanden (of zoveel korter als de overeenkomst geduurd heeft). Het vorenstaande geldt onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van de declaraties voor werkzaamheden die opdrachtgever opdrachtnemer tijdens de opzegtermijn laat verrichten, voor zover deze meer dan voormeld gemiddelde belopen.
4. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door opdrachtnemer kan het bureau geen aanspraak maken op enige vorm van vergoeding anders dan voor werkzaamheden, die opdrachtnemer tijdens de opzegtermijn verricht. Opdrachtnemer is verplicht lopende werkzaamheden tot aan het einde van de opzegtermijn normaal en naar behoren af te wikkelen, tenzij opdrachtgever anders beslist. Indien opdrachtgever dit verzoekt, is opdrachtnemer verplicht zorg te dragen voor een adequate overdracht van de werkzaamheden.
5. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen in geval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of buiten faillissement of surseance een akkoord met schuldeisers nastreeft, zulks onverlet het recht van opdrachtnemer op schadevergoeding wegens voortijdige beëindiging.
6. De overeenkomst eindigt, onverminderd het bepaalde in art.: 408-410 boek 7 BW en onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel: 1. door de voltooiing van de opdracht; 2. indien door overmacht voltooiing van de opdracht onmogelijk is geworden.

ARTIKEL 7. Honoraria, kosten en declaraties
1. De honorering van opdrachtnemer geschiedt, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen, op basis van uurtarieven. Andere beloningen kunnen zijn een vaste vergoeding per tijdseenheid (retainer fee) of een vaste prijs (per project of opdracht).
2. Opdrachtnemer is gerechtigd zijn uurtarieven en/of honoraria die eventueel krachtens de overeenkomst op andere basis worden vastgelegd, door indexering aan te passen. Indexering kan ten hoogste eenmaal per jaar en niet eerder dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst plaats hebben.
3. Indien wordt gewerkt aan de hand van tevoren overeengekomen begrotingen met de uurtarieven als grondslag, mag opdrachtnemer niet van deze begrotingen afwijken, behalve voor indexering als in het voorgaande lid van dit artikel omschreven of bij tussentijdse wijziging van de overeenkomst door opdrachtgever. Indien opdrachtgever de overeenkomst tussentijds in omvang terugbrengt, dient opdrachtgever het oorspronkelijk honorarium even lang door te betalen als is voorzien in artikel 6, dat handelt over opzegging van een opdracht. Opdrachtnemer is verplicht om, wanneer een overschrijding van de wederzijds goedgekeurde begroting kan worden voorzien, daarover onmiddellijk opdrachtgever te informeren en zo nodig een nieuwe begroting ter goedkeuring voor te leggen.
4. Behalve honorarium zijn verschuldigd de kosten van derden, die door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst zijn ingeschakeld
5. In principe zal opdrachtgever kosten van derden rechtstreeks voldoen. Verloopt de betaling van derden via opdrachtnemer, dan is opdrachtnemer gerechtigd tot het berekenen van een toeslag voor rente- en administratiekosten. Ook is opdrachtnemer gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Het is gebruikelijk dat alle kortingen op leveranties van derden worden doorgegeven aan opdrachtgever.
6. Tenzij anders is overeengekomen declareert opdrachtnemer maandelijks achteraf het over een kalendermaand verschuldigde honorarium. Kosten van derden kunnen onmiddellijk na ontvangst van daarop betrekking hebbende facturen worden doorbelast. De betalingstermijn voor declaraties van opdrachtnemer bedraagt 30 dagen terwijl een beroep op schuldvergelijking is uitgesloten. Bij overschrijding van die termijn is opdrachtgever vanaf de vervaldatum een rente van 1% per kalendermaand of een gedeelte van een maand verschuldigd.
7. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever behalve het verschuldigde bedrag en de rente tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 75,--.
8. Indien partijen zijn overeengekomen dat een uurprijs wordt gehanteerd, dienen de gewerkte uren bij de declaratie voldoende te zijn gespecificeerd.
9. Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW.

ARTIKEL 8. Voorwerk
1. Indien door opdrachtgever, alvorens een overeenkomst wordt gesloten, wordt verlangd dat opdrachtnemer zich specifieke op opdrachtgever toegesneden kennis inzake public relations/communicatie en/of kennis inzake de specifieke problematiek van opdrachtgever eigen maakt, heeft opdrachtnemer daarvoor aanspraak op een redelijke vergoeding.
2. Alvorens opdrachtnemer dit voorwerk verricht, laat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever weten dat bedoelde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht, ook bij het niet tot stand komen van de overeenkomst.

ARTIKEL 9. Strijdige belangen
1. Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever aanvaardt opdrachtnemer geen opdrachten, waarvan opdrachtnemer weet of behoort te begrijpen dat uitvoering daarvan strijdig is met de belangen van bestaande opdrachtgevers.

ARTIKEL 10. Inschakeling meer bureaus
1. Opdrachtgever zal niet dan na tijdig vooroverleg met opdrachtnemer public-relationsopdrachten verlenen aan andere public relations/communicatie-adviesbureaus c.q. adviseurs.

ARTIKEL 11. Auteursrecht
1. Opdrachtgever verkrijgt van opdrachtnemer een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die door opdrachtnemer in de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.
2. De in de voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het desbetreffende werk door opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is derhalve niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

ARTIKEL 12. Uitingen en mededelingen
1. Uitingen en mededelingen, in welke vorm ook, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer namens opdrachtgever geschieden worden vooraf ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd.
2. Door opdrachtnemer namens opdrachtgever gedane uitingen en mededelingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geschieden uitsluitend voor rekening en risico van opdrachtgever. Indien ter zake van zodanige uiting/mededeling een klacht tegen opdrachtgever wordt ingediend of tegen opdrachtgever een vordering in rechten wordt ingesteld, beslist opdrachtgever over de wijze van verweer in overleg met opdrachtnemer.
3. Indien opdrachtnemer ter zake van een in het voorgaande lid bedoelde uiting/ mededeling in rechten wordt betrokken dan wel ter zake tegen haar een klacht wordt ingediend, zal zij daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever. In overleg tussen partijen wordt beslist of opdrachtnemer zelfstandig verweer zal voeren dan wel of opdrachtgever uit naam van het opdrachtnemer de procedure zal voeren. In beide gevallen komen alle kosten van de behandeling van de klacht en/of procedure voor rekening van opdrachtgever, een eventuele veroordeling in de proceskosten of bijdrage in de kosten ten behoeve van de wederpartij daaronder begrepen.
4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op de (on)juistheid en de feitelijke inhoud van door opdrachtnemer namens opdrachtgever gedane uitingen en mededelingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 13. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is bij advieswerkzaamheden aansprakelijk voor schade ontstaan door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst. Tekortkomingen zijn toerekenbaar voor zover sprake is van een handelwijze of van een nalatigheid van opdrachtnemer zoals die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend public relations-/communicatieadviseur niet mag worden verwacht.
2. Behoudens indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkoming bij de uitvoering van advieswerkzaamheden beperkt tot het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de tekortkoming.
3. In geval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor de levering van zaken, zal opdrachtnemer te zijner keuze ofwel een vergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken, of de geleverde zaken gratis vervangen.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen van derden die opdrachtnemer met toestemming van opdrachtgever heeft ingeschakeld. Voor zover opdrachtnemer jegens een derde, die zij met toestemming van opdrachtgever heeft ingeschakeld, aanspraken op schadevergoeding geldend kan maken die opdrachtgever niet rechtstreeks toekomen, zal opdrachtnemer al hetgeen doen, respectievelijk opdrachtgever waar mogelijk in staat stellen die aanspraken geldend te maken. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever.
5. Tot vergoeding van meer of andere schade, gevolgschade daaronder begrepen, dan in de voorgaande leden van dit artikel bepaald, is opdrachtnemer niet gehouden.
6. Eventuele aanspraken van opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen een half jaar nadat de tekortkoming is ontdekt, of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de aanspraken zijn vervallen.
ARTIKEL 14. Geschillen
1. Geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer naar aanleiding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan worden beslist door de rechtbank die bevoegd is voor de vestigingsplaats van opdrachtnemer.
2. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.