Ga direct naar inhoud

Privacy

AVG Privacy Statement

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene verordening persoonsgegevens bescherming (AVG) van kracht.

Onder deze AVG gelden de volgende rechten:

  • recht op inzage;
  • rectificatie en aanvulling;
  • vergetelheid;
  • dataportabiliteit;
  • beperking van de verwerking;
  • recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
  • recht van bezwaar.

De Ridder Public Relations, gevestigd aan de Mozartsingel 67 in ’s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27245632 verklaart de volgende gegevens te bewaren en gebruiken binnen de huidige bedrijfsvoering:

Opdrachtgegevens
Doel: opdrachten van klanten uitvoeren.
Gegevens: NAW-gegevens van opdrachtgever, contactperso(o)n(en), verdere benodigde opdracht-informatie die door opdrachtgever wordt verstrekt bij het aangaan van een opdracht.
Bewaartermijn: tot maximaal 7 jaar na uitvoering van de opdracht.
Bewaarlocatie: afhankelijk van de uitvoering van de opdracht op papier (lokaal archief) of online (bij partners die via hun Algemene Voorwaarden of een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst de privacy van
deze gegevens garanderen volgens de wet AVG). Op verzoek worden deze overeenkomsten en voorwaarden direct doorgestuurd aan betrokken(en).

Samenwerkingspartners
Doel: onderhouden van contacten in relatie tot opdrachtgevers en acquisitietrajecten.
Gegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en eventuele door de partner
verstrekte benodigde informatie om werkzaamheden voor/met De Ridder Public Relations uit te kunnen voeren.
Bewaarlocatie: offline en online personeelsbestand (bij partners die via hun Algemene Voorwaarden of een
gezamenlijke verwerkingsovereenkomst de privacy van deze gegevens garanderen volgens de wet AVG). Op
verzoek worden deze overeenkomsten en voorwaarden direct doorgestuurd aan betrokken(en).

Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens
Indien verzocht door opdrachtgever of betreffende persoon geeft De Ridder Public Relations inzicht in de
wijze waarop zijn/haar gegevens gebruikt en/of bewaard zijn, worden de gegevens gewijzigd of geheel verwijderd. Digitale gegevens worden op een gedegen wijze verwijderd, papieren gegevens worden altijd onleesbaar gemaakt voordat deze verwijderd worden.

Verantwoordelijkheid
Alle samenwerkingspartners, die voor/met De Ridder Public Relations werkzaamheden verrichten, hebben kennis genomen van de wet AVG en verplichten zich tot geheimhouding van privacygevoelige gegevens bij de uitvoering van hun werkzaamheden voor/met De Ridder Public Relations. Ze tekenen daartoe bij aanvang van hun werkzaamheden een geheimhoudingsplicht die tijdens hun werkzaamheden te allen tijde van toepassing is.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld indien er een verwerkingsovereenkomst is tussen
De Ridder Public Relations en de betrokken partij of indien de geldende Algemene Voorwaarden garanderen dat de gegevens volgens de wet AVG beschermd worden. Op verzoek worden deze overeenkomsten en
voorwaarden direct doorgestuurd aan betrokken(en).

Informatie Autoriteit Persoonsgegevens
Voor informatie over de wettelijke eisen betreffende de privacybescherming of een klacht over de inhoud
of het gebruik van dit privacy statement van De Ridder Public Relations kunt u zich wenden tot de Autoriteit
Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).